Skip to main content

Wedstrijdregelement en voorwaarden

Wedstrijdreglement
WEDSTRIJDREGLEMENT URK CUP 2022

1. Algemeen
1.1 De wedstrijden worden gespeeld volgens Rules of Golf van de R&A, hierna te noemen ‘de Regels’ alsmede de Plaatselijke Regels zoals gepubliceerd op de website van Golfclub Emmeloord (dit Wedstrijdreglement en de Plaatselijke Regels maken deel uit van de Regels). Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om op de hoogte te zijn van de Regels, de bepalingen in dit Wedstrijdreglement en de Plaatselijke Regels.
De organisator van de Urk Cup heeft de wedstrijdleiding, is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden en is daarmee ‘de Commissie’, zoals omschreven in de Regels. Ingeval van tegenstrijdigheid van dit Wedstrijdreglement met de Regels,  gelden de laatste. In alle gevallen waarin de Regels en/of dit Reglement niet voorzien, beslist de Commissie of hun vertegenwoordiger of een door de Commissie aangewezen referee.
Bij twijfel over de uitleg van dit wedstrijdreglement beslist de Commissie of een daartoe door haar aangewezen referee.
1.2 Deelname aan categorie A en B is mogelijk voor “Urkers”. Onder een Urker wordt verstaan een persoon die woonachtig is op Urk, een persoon die geboren is op Urk, een persoon waarvan de vader of moeder geboren is op Urk, een persoon waarvan de Commissie heeft bepaald dat deze persoon een Urker is. Deelname aan categorie C is mogelijk voor alle personen die een relatie met Urk hebben, bijvoorbeeld doordat ze op Urk werkzaam zijn. In alle gevallen beslist de Commissie over deelname.

2. De Wedstrijden en deelname aan deze wedstrijden
2.1 De wedstrijden zijn alleen toegankelijk voor amateurgolfers (volgens de definitie van de R&A).
2.2 Een Stableford Strokeplay wedstrijd over 18 holes, in de categorie met maximale WHS handicap 24 en in de categorie met maximale WHS handicap 54 en in de categorie Niet Urkers (Categorie C). Heren spelen van de  gele afslagplaatsen, Dames spelen van de rode afslagplaatsen.
2.3 Een Strokeplay wedstrijd in de categorie met een maximale WHS handicap van 24. Voor deze Strokeplay wedstrijd geldt dat voor scoring gerekend wordt zonder verrekening van handicaps. Heren spelen van de gele afslagplaatsen, Dames spelen van de rode afslagplaatsen. De Commissie blijft de mogelijkheid houden om spelers van andere afslagplaatsen te laten spelen.
2.4 De Urk Cup Commissie heeft het recht sponsoren en andere speciale genodigden in te delen in de wedstrijd. Dit ongeacht hun woonplaats en/of WHS handicap.
2.5 Flight indeling voor de wedstrijd geschiedt door de Commissie.
2.6 Iedere deelnemer dient zichzelf te overtuigen van zijn starttijd. Uiterlijk 24 uur voor de wedstrijd is de startlijst ter inzage op de app PARROW. Mogelijk kunnen starttijden nog wijzigen door mutaties in het deelnemersveld. Indien na de publicatie de starttijd van een deelnemer vervroegd zal worden, zal de Urk Cup Commissie met de betreffende deelnemer contact opnemen.
2.7 Bij aanmelding aan de wedstrijdtafel dient de deelnemer een geldig NGF of PGA WHS handicapbewijs. te kunnen overleggen. Indien de deelnemer hier niet aan kan of wil voldoen volgt diskwalificatie en mag de deelnemer niet starten. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.
2.8 De playing handicap vermeld op de startlijst in PARROW is leidend. De speler is verantwoordelijk voor het controleren van de juiste playing handicap en eventuele fouten door te geven aan de commissie.

3. Inschrijving
3.1 Inschrijving kan uitsluitend geschieden d.m.v. het digitale inschrijfformulier op de website www.urkcup.nl . Inschrijven kan tot en met de zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd.  Inschrijvingen die na die tijd worden ontvangen kunnen niet in behandeling worden genomen. Een inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is ontvangen en de naam van de deelnemer op de deelnemerslijst op de website is verschenen. Na sluiting van de inschrijfperiode kunnen in geen geval spelers die zich volgens de inschrijflijst niet hadden ingeschreven tot het toernooi worden toegelaten.
3.2 Indien afzegging na sluiting van de inschrijvingsperiode of na publicatie van de startlijst beslist noodzakelijk is, kan dit alleen tijdig en telefonisch bij De Urk Cup Wedstrijdleiding geschieden. De Urk Cup Wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om deze deelnemers uit te sluiten van toekomstige deelname. Alleen voor annuleringen die uiterlijk 28 augustus 2022 zijn ontvangen en door de Commissie zijn bevestigd, zal restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.
3.4 Indien een deelnemer die zich heeft ingeschreven voor het Urk Cup op de speeldag niet aanwezig is zonder bericht van verhindering (‘No Show’ – zie ook 3.1 en 3.2) behoudt De Urk Cup-Wedstrijdleiding zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.
3.5 Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun in- en eventuele uitschrijving, ook indien zij zich door een ander hebben laten in- of uitschrijven

4. Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt voor niet-leden van GC Emmeloord € 75.
Voor leden van GC Emmeloord geldt een inschrijfgeld van € 50.

5. De Wedstrijd
5.1 De Urk Cup Commissie bepaalt van welke afslagplaats gespeeld dient te worden, zie ook artikelen 2.2 en 2.3 van dit reglement.
5.2 Deelnemers aan de wedstrijd dienen zich uiterlijk 45 minuten voor hun starttijd te melden bij de wedstrijdtafel en dienen 5 minuten voor de starttijd bij hun afslagplaats aanwezig te zijn. De deelnemer moet starten op de door De Urk Cup Commissie vastgestelde tijd. Indien de deelnemer niet op de aangegeven starttijd op de tee aanwezig is, is Regel 5-3a (de Regels) van toepassing.
5.3 De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen op straffe van diskwalificatie. De deelnemer blijft verantwoordelijk voor de genoteerde slagen per hole op zijn scorekaart en dient de volledig ingevulde kaart binnen 20 minuten na de wedstrijd te controleren en volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij Urk Cup Commissie.
5.4 Een speler is verplicht een provisionele bal te slaan als een bal mogelijk verloren of out of bounds kan zijn.
Gerekend vanaf het moment dat een speler redelijkerwijs bij zijn bal is aangekomen, wordt deze geacht de bal binnen 60 seconden te spelen.
De wedstrijdleiding is gerechtigd te bepalen wanneer van onnodig speloponthoud sprake is en derhalve strafslagen toe te kennen conform Regel 5.6 (de Regels). De wedstrijdleiding, of een daartoe aangewezen referee, is gerechtigd bij onnodig oponthoud (lees, verlies van 1 volledige hole met voorgaande flight) de gehele flight tijdelijk uit de wedstrijd te halen totdat een natuurlijke ruimte is ontstaan om de ronde uit te spelen.
5.5 Onderbreking van de wedstrijd is uitsluitend toegestaan volgens Regel 5.7 (de Regels).
Indien de wedstrijdleiding besluit het spel stop te zetten, zal deze een akoestisch signaal 3x laten afgaan.
Indien een speler, ondanks de beslissing van de wedstrijdleiding, het spel niet onmiddellijk staakt, wordt de speler gediskwalificeerd, tenzij de omstandigheden het niet opleggen van die straf rechtvaardigen.
Pas nadat de wedstrijdleiding de spelers geïnformeerd heeft dat de wedstrijd weer hervat zal worden, zijn de spelers gerechtigd hun ronde te vervolgen.
Leden van de wedstrijdleiding zullen indien mogelijk de baan ingaan. Zodra de deelnemers door de wedstrijdleiding geïnformeerd zijn dat de wedstrijd wordt hervat, dienen zij hun ronde te vervolgen.
Uitsluitend De Urk Cup Wedstrijdleiding kan het besluit nemen om de wedstrijd niet te hervatten en deze af te gelasten. Bij (dreigend) onweer is de speler zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen.
Zoals gebruikelijk in de golfsport dient de speler zich dan direct naar een veilige plaats te begeven dan wel een van de andere bekende maatregelen te nemen. Zo nodig dient speler bij twijfel zich voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding te laten informeren.
5.6 Het gebruik van handicarts is beperkt toegestaan.
5.7 Er dient altijd uitgeholed te worden, dus ook op een eventuele tijdelijke greens.
5.8 Bij een gelijke totaalscore voor de eerste plaats wordt aansluitend, een “sudden death” gespeeld onder directe begeleiding van de wedstrijdcommissie. Deze “sudden death” wordt gespeeld op de holes 1, 2 en 3, net zolang totdat er een winnaar is. De rangschikking voor de andere plaatsen wordt bepaald op basis van het totaal resultaat. Bij gelijke stand is er sprake van een tie.

6. Gedragscode (zoals bedoeld in Regel 1.2 van de Regels en de Plaatselijke Regel 1)
6.1 Van alle spelers wordt verwacht dat zij in de geest van het spel spelen, ‘The spirit of the game’ door: Integer te handelen- bijvoorbeeld door de regels te volgen, alle straffen toe te passen en in alle opzichten eerlijk te zijn tijdens het spel.
6.2  Iedere speler behoort door hem of haar geconstateerde overtredingen tegen De Regels direct met de betreffende speler(s) te bespreken en indien geen adequate oplossing wordt bereikt, dit direct te melden bij de wedstrijdleiding of een referee.
6.3  Indien de marker en/of medespeler(s) een overtreding van De Regels door een speler constateren, met als gevolg een onjuiste invulling van de scorekaart: zijn deze marker en/of medespeler(s) eveneens in overtreding als de marker en/of medespeler(s) dit niet melden aan de speler en de wedstrijdleiding en de scorekaart aldus wordt ondertekend.
Hiermee benadelen de marker en/of medespeler(s) eveneens de andere deelnemers van de wedstrijd. Indien sprake is van een bewuste overtreding, dan worden speler, marker en/of medespeler gediskwalificeerd.
6.4  Van iedere speler wordt verwacht de baan correct achter te laten, d.w.z. bunkers aanharken, pitchmarks repareren en plaggen terugleggen.
6.5 De maximale rondetijd (vierbal) is na 9 holes 2 1/3 uur en voor 18 holes is deze 4 1/2 uur. Voor een goed gebruik van de baan en een vlot verloop van de wedstrijd, dienen de deelnemers een goede speelsnelheid aan te houden en aansluiting te houden met de deelnemers die voor hen spelen, o.a. door zo veel mogelijk “Ready Golf’ te spelen.
6.6  Tijdens wedstrijden is mobiel bellen of mobiel berichten verzenden in de baan niet toegestaan, tenzij in het geval van een noodsituatie. Het toestel dient op stil te staan tijdens wedstrijden.
6.7 Het is niet toegestaan om tijdens wedstrijden een hond mee de baan in te nemen.
6.8  Een speler dient zich te onthouden van onwelvoeglijk taalgebruik, zich respectvol te gedragen jegens andere spelers, commissieleden, referees etc. en in de baan niet te gooien met zijn/haar clubs.
6.9  Overtreding van de gedragscode leidt bij de eerste overtreding tot een strafslag, bij de tweede overtreding tot twee strafslagen en bij de derde overtreding tot diskwalificatie, tenzij elders in dit Wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

7. Prijsuitreiking
7.1 Als regel vindt de prijsuitreiking plaats een 2 uur na binnenkomst van de laatste deelnemer.
7.2 Een prijswinnaar, die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, verliest het recht op zijn prijs, tenzij hij/zij zich tijdig heeft afgemeld bij De Urk Cup wedstrijdleiding met een door hen goed bevonden geldige reden. Bij geen geldige reden verliest de prijswinnaar het recht op zijn/haar prijs. “Tijdig afmelden bij de wedstrijdleiding” betekent in het algemeen: afmelden bij het afhalen van de scorekaart vóór aanvang van de wedstrijd. Niet afgehaalde prijzen staan ter beschikking van De Urk Cup wedstrijdleiding.
7.3 Eventuele hole in one prijzen worden pas ter beschikking gesteld wanneer de verzekeringsmaatchappij waarbij het risico op een hole in one is verzekerd, de claim heeft gehonoreerd.

8. Foto’s en opnames
Tijdens de speeldagen worden er foto’s en video-opnames gemaakt voor de eigen mediakanalen van De Urk Cup en van Golf Club Emmeloord. Door deelname aan De Urk Cup geeft de deelnemer automatisch toestemming om deze beelden te mogen gebruiken. De deelnemer kan bij het ophalen van de wedstrijdkaart bij de wedstrijdtafel aangeven dat hij/zij hiervoor geen toestemming geeft.